10
dni
11
godzin
10
minut

Circlet

  • Etonogestrel
  • Etynyloestradiol

Charakterystyka Produktu Leczniczego