13
dni
0
godzin
49
minut

NuvaRing

  • Etonogestrel
  • Etynyloestradiol

Charakterystyka Produktu Leczniczego